Tag: Justiça

32 – Vasahiah – Dominador – Anjo
32 – Vasahiah – Dominador – Anjo
29 – Reyel – Dominador – Anjo
29 – Reyel – Dominador – Anjo
26 – Haaiah – Dominador – Anjo
26 – Haaiah – Dominador – Anjo
18 – Caliel – Trono – Anjo
18 – Caliel – Trono – Anjo
09 – Haziel – Querubim – Anjo
09 – Haziel – Querubim – Anjo
04 – Elemiah – Serafim – Anjo
04 – Elemiah – Serafim – Anjo
03 – Sitael – Serafim – Anjo
03 – Sitael – Serafim – Anjo
Daemon Marax – 21º Espírito da Goétia
Daemon Marax – 21º Espírito da Goétia
Daemon Eligos – 15º Espírito da Goétia
Daemon Eligos – 15º Espírito da Goétia
Magápe – Casos Judiciais – Servo Público
Magápe – Casos Judiciais – Servo Público
Xangô – Orixá – Arquétipo
Xangô – Orixá – Arquétipo
La Sombra – Punição – Servo Público
La Sombra – Punição – Servo Público